Product Volume OpenInterest
OI001 200,436 305,570
OI003 4 2,858
OI005 12,194 43,032
OI007 0 0
OI909 908 18,932
OI911 0 3,394