Product tOpen High Low Closeing Settle NetChg
OI001 6,899.00 6,912.00 6,885.00 6,892.00 6,898.00 -13.00
OI003 0.00 0.00 0.00 0.00 6,905.00 0.00
OI005 6,922.00 6,942.00 6,915.00 6,915.00 6,930.00 -9.00
OI907 0.00 0.00 0.00 0.00 6,963.00 -2.00
OI909 6,888.00 6,917.00 6,879.00 6,902.00 6,901.00 -2.00
OI911 0.00 0.00 0.00 0.00 6,905.00 0.00