Product tOpen High Low Closeing Settle NetChg
OI711 0.00 0.00 0.00 0.00 6,590.00 0.00
OI801 6,600.00 6,668.00 6,574.00 6,652.00 6,624.00 -40.00
OI803 0.00 0.00 0.00 0.00 6,696.00 14.00
OI805 6,742.00 6,818.00 6,720.00 6,806.00 6,770.00 -36.00
OI807 0.00 0.00 0.00 0.00 6,828.00 0.00
OI809 6,900.00 7,008.00 6,896.00 6,994.00 6,982.00 8.00