Product tOpen High Low Closeing Settle NetChg
OI801 6,416.00 6,440.00 6,404.00 6,432.00 6,424.00 -48.00
OI803 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00
OI805 6,598.00 6,624.00 6,582.00 6,612.00 6,604.00 -34.00
OI807 0.00 0.00 0.00 0.00 6,722.00 0.00
OI809 6,786.00 6,810.00 6,772.00 6,802.00 6,794.00 -62.00
OI811 0.00 0.00 0.00 0.00 6,884.00 0.00