Product tOpen High Low Closeing Settle NetChg
OI001 7,356.00 7,363.00 7,318.00 7,336.00 7,337.00 -35.00
OI003 7,349.00 7,349.00 7,342.00 7,342.00 7,346.00 -13.00
OI005 7,325.00 7,342.00 7,299.00 7,313.00 7,314.00 -30.00
OI007 0.00 0.00 0.00 0.00 7,464.00 0.00
OI909 7,281.00 7,298.00 7,278.00 7,290.00 7,290.00 0.00
OI911 0.00 0.00 0.00 0.00 7,304.00 -49.00