Product tOpen High Low Closeing Settle NetChg
OI001 6,911.00 6,937.00 6,873.00 6,896.00 6,905.00 23.00
OI903 0.00 0.00 0.00 0.00 6,592.00 21.00
OI905 6,669.00 6,688.00 6,621.00 6,644.00 6,653.00 21.00
OI907 0.00 0.00 0.00 0.00 6,790.00 0.00
OI909 6,808.00 6,838.00 6,771.00 6,798.00 6,803.00 18.00
OI911 6,808.00 6,808.00 6,808.00 6,808.00 6,808.00 0.00