Product tOpen High Low Closeing Settle NetChg
OI001 7,028.00 7,048.00 6,953.00 6,976.00 7,010.00 -13.00
OI003 0.00 0.00 0.00 0.00 7,014.00 0.00
OI905 7,039.00 7,066.00 7,000.00 7,013.00 7,039.00 7.00
OI907 0.00 0.00 0.00 0.00 7,065.00 -39.00
OI909 7,040.00 7,071.00 6,966.00 6,994.00 7,028.00 -13.00
OI911 0.00 0.00 0.00 0.00 7,072.00 -16.00