Product tOpen High Low Closeing Settle NetChg
OI707 0.00 0.00 0.00 0.00 6,392.00 -34.00
OI709 6,400.00 6,434.00 6,322.00 6,340.00 6,372.00 -84.00
OI711 0.00 0.00 0.00 0.00 6,544.00 -74.00
OI801 6,586.00 6,610.00 6,506.00 6,522.00 6,546.00 -80.00
OI803 0.00 0.00 0.00 0.00 6,620.00 -16.00
OI805 6,728.00 6,742.00 6,650.00 6,662.00 6,696.00 -66.00