Product tOpen High Low Closeing Settle NetChg
OI811 0.00 0.00 0.00 0.00 6,618.00 0.00
OI901 6,768.00 6,798.00 6,694.00 6,709.00 6,746.00 5.00
OI903 6,818.00 6,818.00 6,818.00 6,818.00 6,818.00 -30.00
OI905 6,883.00 6,910.00 6,816.00 6,832.00 6,860.00 -7.00
OI907 0.00 0.00 0.00 0.00 7,010.00 0.00
OI909 7,005.00 7,015.00 6,930.00 6,935.00 6,984.00 3.00